up למעלה

שולחן מגדלי הבקר

 

המטרות של שולחן מגדלי בקר לבשר במועצת החלב
1. לקדם את הרמה המקצועית של ענפי הבקר לבשר ע`י עידוד וסיוע בתחומי הגידול ההשבחה, המחקר והשמירה על בריאות העדרים.2. לארגן ולעודד שיתוף פעולה בין מגדלים ומשווקים לויסות אספקת בקר לשווקים ע`י תיאום בהוצאת בקר לשחיטה.3. לקיים (בהשתתפות הממשלה) קרן לויסות השוק והבטחת מחירי מינימום של בקר לשחיטה.4. לארגן ולנהל פעולות הסברה, פרסום וקידום של בשר בקר טרי ע`מ לעודד את צריכת הבשר הטרי בשוק.

5. לווסת ולהסדיר את יבוא הבקר לפיטום בהתאם לצורכי השוק מבחינת מועדם והיקפם.

6. לקיים קשר רצוף עם נציגי תעשיית הבשר ורשתות השיווק ע`מ לעמוד על מגמות צריכת הבשר הטרי, איכותו, כמותו והעדפות קהל הצרכנים.

7. לפעול להסדרת נושא `הכשרות הארצית` בשחיטת ומכירת הבשר בארץ.

8. לפעול לצמצום פער התווך הקיים בין התמורה ליצרן לבין המחיר המשולם ע`י הצרכן.

9. לפעול להקמת מערכת של `אבטחת איכות הבשר` שתקיף את שלבי הגידול, הפיטום והשחיטה, מתוך מגמה לקבוע תקנים מתאימים לסוגי הבשר ואיכותו.

10. לקיים מערך של איסוף והפצת מידע בתחום הבקר לשחיטה.

שווה לקרוא

א.מ.ב.ל – ארגון מגדלי בקר לבשר

א.מ.ב.ל – ארגון מגדלי בקר לבשר

א.מ.ב.ל. הוא הארגון היחידי של…
קרא עוד