up למעלה

פיקוח וטרינרי בבית המטבחיים

 

תפקידו של רופא בית המטבחיים, הוא להבטיח שהבקר הנשחט חופשי מכל מחלה או פגם אשר עלול לגרום לנזק בריאותי לצרכני הבשר. במסגרת תפקידו, מנהל הוטרינר מערכת קשרים רצופה וקבועה עם רופאי הלשכות הוטרינריות באזורים שמהם מגיע הבקר, מחלקות המכון הוטרינרי בבית-דגן והרופאים הקליניים המטפלים בבקר במשקי המקור.
רופא בית המטבחים פועל מתוקף התקנות לשחיטת בהמות 1964, תוספות ששית, שביעית ושמינית, שנקבעו ע`י השירותים הוטרינרים ומעודכנות מפעם לפעם. בתוספות אלה ישנו פירוט של מפגעים אשר בהימצאם, לא יאפשרו את שחיטת הבהמה או יגרמו לפסילת בשרה למאכל.
בדיקה לפני שחיטה
לאחר הגיע הבהמות לרפת בית המטבחיים, מבצע הרופא בדיקה ויזואלית-כללית של בריאותן לאיתור זאונוזות (מחלות העלולות לעבור לאדם), מחלות אורגניות, ופגמים אחרים. במידה וקיים מידע נוסף הנוגע לבריאות הבהמות, המגיע מהלשכות הוטרינריות והרופאים בשדה, נערכות בדיקות מקיפות יותר.
בדיקות בתהליך השחיטה והפרוק של הטבחה
לאחר השחיטה וכאשר הטבחה וחלקי הפנים נמצאים בתהליך הפרוק, מבצע הרופא שורה של בדיקות בדרך של בחינה ויזואלית, מישוש, ריח וטעם.
הטבחה נבחנת על פי מראה, צבע, המצאות של פגמים, תקינות הפרקים, קרומי הבטן, החזה והכליות.
כמו כן נערכת בדיקה באמצעות חיתוך באברי הראש, לשון, קנה וושט, כבד, טחול, קשרי לימפה, עטין, גתות-חלב ואברי הרבייה.
במקרה של חשד להמצאות של מחלות ויראליות, פרזיטריות או בקטריאליות, נעשות בדיקות המשך אשר תכליתן לבדוק אם הבשר ראוי למאכל ובאיזה תנאים ניתן יהיה לשחררו למכירה מבית המטבחים.
ישנם כ – 31 מקרים, שבמידה ונמצאו – יש להיעזר בבדיקות מעבדה בקטריולוגית ובדיקת pH או להסתייע במחלקות המכון הוטרינרי לשם אבחון.
לבתי המטבחיים המוסדרים ישנה היכולת לבצע חלק גדול מהבדיקות במעבדה המצויה ברשותם, כולל בדיקת pH , והמצאות של שאריות אנטיביוטיקה. יכולת זו מאפשרת קבלת תוצאות בזמן קצר יחסית והחלטה מקצועית ומוסמכת באשר לתקינותו של הבשר הנבדק למאכל.
לקויים נפוצים המוכרים בשחיטת בקר בארץ כוללים: מורסות בכבד, בעיות מטבוליות ושאריות של דלקות ריאות. בפרות חלב נפוצות תופעות של דלקות-עטין, פגמים ברחם ובכליות.
בסמכותו של רופא בית המטבחיים לאפשר שחרור הבשר למאכל, ובמקרים חריגים לעכב את הבשר לאחסון נוסף בהקפאה, או להשמידו.
חלק ממגדלי הבקר מקיימים קשר רצוף עם הרופא, לצורך דווח ועדכון על מהות הממצאים המתגלים במהלך הבדיקות. בהתאם לתוצאות, ניתן לשנות ולשפר לקויים בתחומי ההזנה הממשק והטפול הרפואי הניתן לבהמות במשקי הגידול.

שווה לקרוא

אבטחה ובקרת תהליכי ייצור בענף הבשר

אבטחה ובקרת תהליכי ייצור בענף הבשר

  רקע בגידול הבקר-לבשר בעולם…
קרא עוד
הנחיות תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק של בשר בקר מיושן

הנחיות תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק של בשר בקר מיושן

  בשר מיושן שרירי השלד…
קרא עוד
גודל פונט